Hotararea nr. 402 din 1 aprilie 2009

Hotararea nr. 402 din 1 aprilie 2009

Hotararea nr. 402 din 1 aprilie 2009

pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr 251 din 15 aprilie 2009

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 3 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.1 litera a), liniuta a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sa detina si sa completeze carnetul de stupina, document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei în vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale

2.  In anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.2 litera a), liniuta a sasea se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Sa detina si sa completeze carnetul de stupina, document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei în vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;

3. In anexa nr. 1, la punctul 2 litera a), liniuta a opta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Matcile provenite din ferme de elita sau multiplicare sunt achizitionate de la unitati acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», conform criteriilor de acreditare a stupinei de elita sau multiplicare, prevazute în legislatia în vigoare."4. In anexa nr. 2, la articolul 3, litera k) se abroga.

5. In anexa nr. 2, dupa articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu urmatorul cuprins:

Art. 41. Pentru actiunile realizate în anul 2009, prevazute în Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o însotesc este 15 august 2009.

6.  In anexa nr. 2, la articolul 10, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

(11) Pentru anul 2009, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este în limita sumei de 6.652.471 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei din data de 17 august 2007 prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea