Hotararea nr. 556 din 28 mai 2008

Hotararea nr. 556 din 28 mai 2008

Hotararea nr. 556 din 28 mai 2008

privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

Actul a fost publicat in Monitorul Oficial Nr. 416 din 3 iunie 2008.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate cu prevederile art. 105-110 din sectiunea VI „Dispozitii speciale privind sectorul apicol" a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizari comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007, precum si cu ale Deciziei Comisiei Europene din 17 august 2007 privind aprobarea Programului de imbunatatire a productiei si a comercializarii produselor apicole, elaborat de Romania in temeiul Regulamentului Consiliului nr. 797/2004, avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1.
Se aproba Programul national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2.
Se aproba Normele de aplicare a Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3.
Anexele nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza: p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
ANEXA Nr.1: PROGRAMUL NATIONAL APICOL pentru perioada 2008-2010

Scopul programului:

Romania, conform art. 105 alin. (1) din Regulamentul Consiliului nr. 1.234/2007, trebuie sa stabileasca pentru o perioada de 3 ani un Program national apicol care sa vizeze imbunatatirea conditiilor de producere si comercializare a produselor apicole, denumit in continuare Program.

Scopul de baza al Programului este sprijinirea activitatilor care favorizeaza obtinerea in toate stupinele a produselor de cea mai inalta calitate, precum si profilaxia si combaterea varoozei.

Actiunile care pot fi incluse in Program sunt urmatoarele:

a) asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori;

b) lupta contra varoozei;

c) rationalizarea transhumantei;

d) masurile de asistenta pentru laboratoarele de analiza a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii;

e) masurile de asistenta pentru repopularea septelului apicol comunitar;

f) colaborarea cu organismele specializate in realizarea de programe de cercetare aplicata in domeniul apiculturii si al produselor apicole.

Programul a fost elaborat impreuna cu reprezentantii organizatiilor profesionale apicole, legal constituite, si cuprinde reglementarea masurilor de ajutor financiar pentru actiunile privind lupta contra varoozei si repopularea septelului apicol, care vor fi finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si din bugetul national, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006.

Celelalte actiuni prevazute in Regulamentul Consiliului nr. 797/2004 privind actiunile de imbunatatire a conditiilor de productie si comercializare a produselor apicole sunt excluse din Program, deoarece acestea raman a fi finantate prin Programul national pentru dezvoltare rurala, conform Regulamentului Consiliului nr. 1.698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

Prin Decizia Comisiei din 17 august 2007 s-au aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

Regulamentul (CE) nr. 797/2004 al Consiliului a fost inlocuit cu Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007, in care au fost preluate prevederile din Regulamentul (CE) nr. 797/2004.

Beneficiarii Programului sunt apicultorii, persoane fizice, persoane fizice autorizate sau juridice, organizati in asociatii de crescatori de albine, uniuni apicole, cooperative sau grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare.

Comisia Europeana participa la finantarea masurilor din Program cu pana la 50% din cheltuielile efectuate de Romania pentru fiecare actiune accesata, excluzand TVA.

Exercitiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecarui an pana la data de 15 octombrie a anului urmator, iar actiunile cuprinse in acesta se aplica anual de catre beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului in curs pana la data de 31 august a anului urmator. Platile aferente se fac in timpul exercitiului financiar.

 

Actiunile aprobate in Program care vor primi ajutor financiar sunt:

1. Lupta contra varoozei

1.1. Metode clasice de combatere a varoozei

a) Conditii de eligibilitate:

    apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
    familiile de albine sa fie inregistrate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si in registrul agricol;
    sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori diploma, conform legislatiei in vigoare;
    sa detina si sa completeze un document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare, din care sa rezulte ca familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale;
    medicamentele achizitionate sa fie inscrise in lista medicamentelor de uz veterinar, omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
    tratamentele sa se desfasoare in baza unui calendar intocmit anual, conform tehnologiei apicole, si urmarit de reprezentantii formei asociative legal constituite.

b) Cheltuieli eligibile:

    pretul fara TVA al produselor de combatere a varoozei necesare tratamentului pentru intregul efectiv de familii de albine detinut de beneficiar.

1.2. Metode ecologice de combatere a varoozei

a) Conditii de eligibilitate:

    apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
    sa detina calitatea de producator in agricultura ecologica - fisa de inregistrare aprobata de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana si avizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si sa aiba un contract cu un organism de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
    sa fie inregistrat la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana privind productia ecologica sau este in perioada de conversie;
    familiile de albine sa fie inregistrate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si in registrul agricol;
    sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori diploma, conform legislatiei in vigoare;
    sa detina si sa completeze un document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare;
    medicamentele achizitionate sa fie inscrise in lista medicamentelor biologice de uz veterinar omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
    tratamentele sa se desfasoare in baza unui calendar intocmit anual, conform tehnologiei apicole, urmarit de reprezentantii formei asociative legal constituite.

b) Cheltuieli eligibile:

    pretul fara TVA al produselor biologice pentru combaterea varoozei necesare tratamentului pentru intregul efectiv de familii de albine detinut de beneficiar.

2. Refacerea septelului apicol prin achizitia de matci, roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine

a) Conditii de eligibilitate:

    apicultorul sa fie membru al unei forme asociative legal constituite, de profil;
    familiile de albine sa fie inregistrate la directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, si in registrul agricol;
    sa detina minimum 50 de familii de albine in cazul achizitionarii matcilor;
    sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata prin atestat sau certificat ori diploma, conform legislatiei in vigoare;
    sa detina si sa completeze un document elaborat de forma asociativa si aprobat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, conform legislatiei in vigoare;
    apicultorul se angajeaza, in scris, sa nu instraineze matcile, familiile de albine, roiurile la pachet si roiurile pe faguri achizitionate timp de un an de la data platii ajutorului financiar de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
    achizitionarea de roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine se face numai de la unitatile autorizate sanitar-veterinar, conform legislatiei in vigoare;
    matcile provenite din ferme de multiplicare sunt achizitionate de la unitati acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, conform criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

b) Cheltuieli eligibile:

    pretul fara TVA pentru achizitia de matci, roi la pachet, roi pe faguri si familii de albine.


ANEXA Nr. 2: NORME de aplicare a Programului national apicol pentru perioada 2008-2010


Art. 1.

(1) Beneficiarii Programului, asa cum sunt definiti in anexa nr. 1, solicita anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei in vigoare, si depun la sediul acesteia urmatoarele documente justificative:

a) cerere pe baza careia solicita ajutorul financiar cuvenit si in care se mentioneaza acordul acestora de derulare a ajutorului prin intermediul formei asociative;

b) declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca acestia nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul altei forme asociative;

c) copie de pe actul de identificare - B.I./C.I., in cazul persoanelor fizice;

d) copie de pe certificatul unic de inregistrare, in cazul persoanelor juridice;

e) copie de pe adeverinta care sa ateste proprietatea si numarul familiilor de albine inscrise in Registrul agricol, eliberata de consiliul local;

f) copie de pe atestat sau certificat ori diploma care sa confirme pregatirea apicultorului in domeniul apicol;

g) copie de pe documentul de inregistrare/autorizare sanitara veterinara, eliberat de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe raza careia isi desfasoara permanent activitatea exploatati a/unitatea.

(2) Beneficiarii Programului, crescatori de familii de albine ecologice, solicita anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituita conform legislatiei in vigoare, si depun la sediul acesteia documentele prevazute la alin. (1), la care se anexeaza:

a) copie de pe fisa de inregistrare a producatorului in agricultura ecologica, aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

b) copie de pe contractul producatorului ecologic incheiat cu un organism de inspectie si certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

c) copie de pe certificatul de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspectie si certificare, pentru familiile in conversie sau certificate;

d) copie de pe certificatul de atestare ecologica a familiilor de albine sau certificatul MAsTER insotit de anexa, pentru solicitantii care fac parte dintr-o schema de certificare „in grup", dupa caz, eliberat de organismul de inspectie si certificare acreditat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu care producatorul a incheiat contract.

Art. 2.

(1) Forma asociativa legal constituita are obligatia de a pastra la sediul acesteia urmatoarele:

a) documentele prevazute la art. 1;

b) procesul-verbal din care sa reiasa ca membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele in vederea combaterii varoozei, matcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile de albine solicitate;

c) calendarul tratamentelor intocmit si urmarit de reprezentantii formei asociative;

d) registrul membrilor care au solicitat ajutor financiar.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se arhiveaza conform legislatiei in vigoare si sunt puse la dispozitia reprezentantilor compartimentului de inspectie din cadrul centrelor judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, precum si organelor de control abilitate.

Art. 3.

Forma asociativa legal constituita, pe baza cererilor si a documentelor depuse de membrii sai, depune la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza caruia isi are sediul inregistrat in actele de constituire, urmatoarele documente:

a) cererea de solicitare a ajutorului financiar pentru fiecare actiune in parte;

b) centralizatorul membrilor asociatiei care solicita ajutor financiar pentru fiecare actiune in parte;

c) copii de pe actele de constituire ale formei asociative legal constituite;

d) documentul de identitate bancara al formei asociative legal constituite;

e) copie de pe factura fiscala de achizitie a produselor de combatere a varoozei;

f) copie de pe factura fiscala de achizitie a matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;

g) copie de pe documentele fiscale de efectuare a platii produselor de combatere a varoozei;

h) copie de pe documentele fiscale de efectuare a platii matcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine;

i) copie de pe certificatul de origine care atesta provenienta matcilor din ferme de elita acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si autorizate sanitar-veterinar;

j) copie de pe declaratia de conformitate care atesta provenienta matcilor din ferme de multiplicare acreditate de catre Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie si autorizate sanitar-veterinar;

k) devizul de cheltuieli cu medicamentele folosite pentru combaterea varoozei pe familia de albine, conform schemei de tratament.

Art. 4.

Pentru actiunile realizate in anul 2008, prevazute in Program, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 1 august 2008.

Art. 5.

(1) Dupa finalizarea procesului de inregistrare si verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, intocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura centralizatorul cu solicitarile ajutorului financiar pentru fiecare actiune in parte, in vederea stabilirii nivelului ajutorului financiar, in limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007.

(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura transmite centrelor sale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, nivelul ajutorului financiar in cadrul fiecarei actiuni prevazute in Program.

Art. 6.

(1) Centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, dupa calcularea si aprobarea sumelor aferente cererilor, intocmesc si transmit Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura intocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o situatie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar. privind aprobarea Programului national apicol pentru perioada 2008-2010, precum si a normelor de aplicare a acestuia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 416 din 3 iunie 2008

Art. 7.

In baza situatiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar, transmise de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, insotita de situatia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata ajutorului financiar.

Art. 8.

Dupa aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de catre Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale se alimenteaza contul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care, pe baza cererilor aprobate, vireaza sumele cuvenite in conturile solicitantilor ajutorului financiar, conform legislatiei in vigoare.

Art. 9.

(1) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura elaboreaza formularistica de solicitare, inregistrare, centralizare, procedurile de desfasurare a activitatii si procedura de control conform riscurilor evaluate, in vederea aplicarii actiunilor cuprinse in Program.

(2) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesara realizarii actiunilor cuprinse in Program.

(3) Forma asociativa legal constituita, pe parcursul unui an, prezinta o singura data, la prima solicitare, actele de identificare, in copie, precum si originalele pentru autentificare.

(4) Forma asociativa legal constituita va anunta orice modificare privind identificarea ei la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, in termen de 5 de zile lucratoare de la respectiva modificare.

Art. 10.

(1) Pentru anul 2008, valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este in limita sumei de 6.717.150 lei, conform prevederilor Deciziei Comisiei din 17 august 2007 prin care s-a aprobat Programul national apicol pentru perioada 2008-2010 in temeiul Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, precum si contributia financiara a Comisiei Europene la acesta.

(2) In cazul in care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura se incadreaza in limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, nivelul ajutorului financiar se stabileste la valoarea de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii.

(3) In cazul in care suma solicitata de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite si aprobata de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste nivelul ajutorului financiar la valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii, pentru toti beneficiarii.

(4) In cazul in care si dupa aplicarea prevederilor alin. (3) se depaseste suma aprobata prin Decizia Comisiei Europene din data de 17 august 2007, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura stabileste nivelul ajutorului financiar ca procent din valoarea cea mai mica de achizitie, fara TVA, a medicamentelor in vederea combaterii varoozei, a matcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri si a familiilor de albine, conform facturii, pentru toti beneficiarii, pana la limita sumei aprobate.