Legea apiculturii nr 89/1998

Legea apiculturii nr 89/1998

Legea apiculturii nr 89/1998, publicata in Monitorul Oficial nr 170/30.04.1998

Capitolul 1 - Dispozitii generale

Art. 1
In Romania cresterea albinelor este o indeletnicire traditionala a populatiei si constituie, prin rolul sau economic, ecologic si social, o parte a avutiei nationale.

Art. 2
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei impreuna cu Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sprijina activitatea apicola, in scopul protejarii albinelor, cresterii numarului si productiei familiilor de albine, al valorificarii superioare a resurselor melifere si a produselor apicole.
Capitolul 2 - Conservarea, dezvoltarea si valorificarea fondului melifer

Art. 3
(1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei contribuie, prin masuri adecvate, la imbunatatirea bazei melifere in cadrul fondului funciar.
(2) Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului asigura, prin masuri adecvate, prevazute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier national.

Art. 4
Autoritatile administratiei publice locale, pe terenurile pe care le au in administrare, in scopul imbunatatirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spatiilor verzi, arbori, arbusti si alte plante ornamentale care prezinta si interes pentru apicultura.

Art. 5
Apicultorii care amplaseaza stupine in pastoral sau la iernat sunt obligati sa anunte autoritatile administratiei publice locale, in a caror raza teritoriala se afla, locul, perioada, numarul familiilor de albine, precum si adresa detinatorului de stupi.

Art. 6
(1) Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizeaza pe baza de contracte incheiate intre proprietarii familiilor de albine si detinatorii de culturi.
(2) Costurile prestatiei de polenizare se stabilesc prin negociere intre parti.

Art. 7
(1) Autoritatile administratiei publice locale, precum si regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizatiei eliberate de catre Comisia de baza melifera si stuparit pastoral.
(2) Vetrele de stupina pot fi atribuite in judetul de domiciliu al apicultorului sau in alte judete.
(3) Instalarea stupinelor pe vetre permanente si de valorificare a culesurilor se va face astfel incat sa se asigure protectia populatiei si a animalelor.

Art. 8
(1) Suprafetele de teren atribuite pentru vatra de stupina se acorda in functie de marimea stupinei, in locuri accesibile mijloacelor de transport, si nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine.
(2) Durata atribuirii si conditiile de folosire a acestor terenuri, precum si obligatiile partilor se stabilesc prin contracte care se incheie intre beneficiari si detinatorii terenurilor.

Art. 9
In scopul conservarii fondului genetic apicol si melifer si al producerii materialului biologic si semincer, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului pot infiinta rezervatii naturale in zone bioapicole caracteristice.

Art. 10
(1) Reteaua sanitar-veterinara de stat asigura asistenta de specialitate in conformitate cu programul national sanitar-veterinar privind apararea sanatatii animalelor.
(2) Diagnosticarea, tratamentul si eliberarea medicamentelor folosite in combaterea varroozei albinelor se fac prin reteaua sanitar-veterinara, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 11
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, precum si autoritatile administratiei publice locale asigura masurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, datorate actiunilor de combatere a bolilor si daunatorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementarilor legale in vigoare.
Capitolul 3 - Cercetarea stiintifica si pregatirea personalului tehnic pentru apicultura

Art. 12
(1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si alte institutii publice, impreuna cu Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continua a rasei autohtone de albine si a speciilor de plante nectaro-polenifere.
(2) Institutiile prevazute la alin. (1) exercita masurile necesare pentru dezvoltarea cercetarii stiintifice, in vederea obtinerii de produse chimice selective in combaterea bolilor si a daunatorilor din apicultura si silvicultura, care sa asigure protejarea albinelor.
(3) Societatile comerciale "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. si "Complexul Apicol" - S.A., precum si alte unitati de profil asigura elaborarea tehnologiilor necesare pentru pastrarea, conditionarea, prelucrarea si diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern si al exportului, in vederea incadrarii acestora in parametrii de calitate prevazuti de normele comunitare.

Art. 13
Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Educatiei Nationale si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania vor lua masuri pentru pregatirea si perfectionarea personalului din apicultura, precum si pentru intensificarea activitatii de mediatizare din acest domeniu.
Capitolul 4 - Stimularea producatorilor agricoli

Art. 14
Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, prin Societatea Comerciala "Complexul Apicol" - S.A., precum si alte societati comerciale de profil autorizate asigura aprovizionarea crescatorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte si utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum si achizitionarea de la producatori a produselor apicole oferite.

Art. 15
Mierea de albine destinata comertului intern si exportului este scutita de taxa pe valoarea adaugata.

Art. 16
Producatorii apicoli beneficiaza, totodata, si de urmatoarele facilitati:
a) acordarea de credite cu dobanda subventionata de la bugetul de stat pentru procurarea de stupi si familii de albine, unelte si utilaje apicole, precum si pentru retehnologizarea capacitatilor de productie existente;
b) scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport specializate in transportul stupilor;
c) asigurarea, pentru familiile de albine inscrise in registrul agricol, de biostimulatori furajeri si medicamentosi la nivelul a 5 kg zahar/familie de albine, pe baza unor recepturi autorizate, subventionate in proportie de 50% de la bugetul de stat;
d) in fondul forestier, amplasarea gratuita a stupilor in pastoral pentru valorificarea surselor nectaro-polenifere.

Art. 17
Veniturile realizate din practicarea apiculturii sunt scutite de impozit.
Capitolul 5 - Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania

Art. 18
(1) Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania este organizatia profesionala si autonoma a apicultorilor din Romania, cu personalitate juridica si patrimoniu propriu, care isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor legale in vigoare si statutului sau.
(2) Asociatia reprezinta apicultorii si interesele acestora la toate nivelurile.

Art. 19
(1) Patrimoniul Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, alcatuit din bunuri mobile si imobile, constituie proprietate privata si este ocrotit de lege.
(2) Bunurile imobile ale asociatiei sunt indivizibile si nu pot fi impartite intre membrii organizatiei sau intre organizatiile asociate.
(3) Constructiile realizate pe terenurile prevazute la alin. (1) pot face obiectul ipotecarii si executarii silite, urmand ca regimul juridic al terenului sa fie reglementat prin contract civil intre proprietarul terenului si noul proprietar al cladirii.

Art. 20
In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Regulamentul privind organizarea stuparitului pastoral in Romania va fi reactualizat. Totodata, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor.

Art. 21
Institutul International de Tehnologie si Economie Apicola al Federatiei Internationale a Asociatiilor de Apicultura - APIMONDIA functioneaza in conformitate cu prevederile Decretului nr. 370/1970, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, si a regulamentului propriu de organizare si functionare.
Capitolul 6 - Dispozitii finale

Art. 22
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a reglementarilor adoptate in aplicarea acesteia atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii.

Art. 23
In cazul sanctiunilor contraventionale se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Art. 24
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.